கிருபையின் தேவன் நீரே – இறைவா Vol: 4

 
  • WELCOME TO CANAANSTORE.ASIA ONLINE STORE - PURCHASE YOUR FAVORITE CHRISTIAN MEDIA CDS, DVDS & APPAREL HERE!
கிருபையின் தேவன் நீரே, கருணையின் இராஜன் நீரே 
குறைகளை நிறைவாக்குவீரே, கரத்தினால் தாங்கிடுவீரே x 2
கிருபையின் தேவனே, கிருபையின் தேவனே, ஸ்தோத்திரம் உமக்கே 
கிருபையின் தேவனே, கிருபையின் தேவனே, ஸ்தோத்திரம் x 2

கிருபையின் தேவன் நீரே, கருணையின் இராஜன் நீரே 
குறைகளை நிறைவாக்குவீரே, கரத்தினால் தாங்கிடுவீரே

இரக்கமும் மனதுருக்கமும் உள்ளவர், நீடிய சாந்தமும் உள்ளவர் 
மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவரே x 2
வழிகளில் நீதி உள்ளவர், கிரியைகளில் கிருபை உள்ளவர் 
வழிகளிலெல்லாம் நீதி உள்ளவர், கிரியைகளில் கிருபை உள்ளவர்

கிருபையின் தேவனே, கிருபையின் தேவனே, ஸ்தோத்திரம் உமக்கே 
கிருபையின் தேவனே, கிருபையின் தேவனே, ஸ்தோத்திரம் x 2

பிரதான ஆசாரியரே, புதிய உடன்படிக்கையினாலே 
பிதாவின் மகிமையை காண செய்தீர் x 2
மஹா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே, நுழைந்திட கிருபை செய்தீரே x 2

கிருபையின் தேவனே, கிருபையின் தேவனே, ஸ்தோத்திரம் உமக்கே 
கிருபையின் தேவனே, கிருபையின் தேவனே, ஸ்தோத்திரம் x 2

Login

Donate NOW

Support the vision of CanaanStore.asia: To spread the gospel of Jesus Christ to more souls!
For more info, click here

Verse of the Day

““Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David (as he said through his holy prophets of long ago),” — Luke 1:68-70 Listen to chapter Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. Powered by BibleGateway.com.

Like us on Facebook